TECHNISCHE GROOTHANDEL H&D B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Technische Groothandel H&D B.V., gevestigd te Oude Pekela, hierna te noemen H&D. gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door H&D uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partij. Met uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.


1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met H&D voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


1-3 Indien den of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten werden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen Ier vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te konten, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


1-4 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en H&D deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.


2-1 H&D aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartner, en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk word. overeengekomen.


2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van H&D onverlet. De algemene voorwaarden van H&D prevaleren.


2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door H&D aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.


Artikel 3 Aanbiedingen.

3.1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, H&D gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn H&D, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


3.2 Toezending van offertes, prijsopgaven en / of (andere) documentatie verplicht H&D niet tot acceptatie van de opdracht.


3.3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomst.


Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van H&D binden de laatste niet, voor zover ze door H&D niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 5 Overeenkomst.

5.1 De overeenkomst wordt eerst bindend zijdens door H&D zijn bevestiging.


5-2 Elke met H&D aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat HAD zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie H&D zich zal wenden tot A.F.I. te Leeuwarden.


5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen. maten, kleur enz., alsmede gegevens In drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door H&D bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.


Artikel 6 Aanbetaling.

H&D is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van H&D de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.


Artikel 7 Prijzen.

7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.


7-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden H&D niet.


7-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen. sociale lasten. omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.


7-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 10% bedraagt dan de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.


Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

8-I H&D heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.


8-2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen/zaken van een samengestelde order, kan werden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".


8-3 Indien H&D niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal H&D aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.


Artikel 9 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van H&D


Artikel 10 Leveringstermijnen.

10-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever H&D schriftelijke in gebreke te stellen.


10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor HAD zijn om de goederen te leveren.


10.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen. staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 11

Vervoer. De verzending geschiedt op de wijze als door H&D aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten, alsmede de risico's hieraan verbonden voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 12 Materialen.

12-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn. geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.


12-2 H&D stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. H&D is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn a zich te doen vertegenwoordigen.


12-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg met H&D. de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van H&D komen. Materialen welke door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden geacht te zijn goedgekeurd.


12-4 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door H&D doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aan,gebracht. die hogere kosten veroorzaken dan waarop hij de prijsopgave kon werden gerekend. woden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.


11-2 Door de opdrachtgever. na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan H&D ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.


13-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door H&D wordt overschreden hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.


Artikel 14 Annuleren.

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door H&D reeds gemaakte kosten, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens H&D gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan H&D als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart H&D tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.


14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt H&D zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 Reclame.

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, H&D terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.


15-2 Indien de opdrachtgever nier binnen 8 dagen na de dag van levering oplevering H&D schriftelijk per aangetekend schrijven en wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden werden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht niet de staat waarin het gekochte in geleverd, in te stemmen en vervalt ieder echt recht op reclame.


15-3 H&D dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.


15-4 Indien de reclame naar het oordeel van H&D juist is, zal H&D hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.


Artikel 16 Garantie.

16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent H&D aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke hij normaal gebruik ontstaan. H&D zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal-en fabricagefouten of indien H&D na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.


16-2 Voor alle goederen en materialen die H&D niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen. doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.


16-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs-of groothandelgarantie gelden slechts de door deeze leveranciers gestelde garantiebepalingen.


Artikel 17 Retentierecht.

Wanneer H&D goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. H&D heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.


Artikel 18 Aansprakelijkheid.

18-1 H&D is niet aansprakelijk oor de kosten. schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht. zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever. zijn ondergeschikten. dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; r. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.


18-2 H&D is slechts aansprakelijk. voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van H&D of van hen, die door H&D te werk zijn gesteld.


18-3 H&D zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijnerzijds. 10.4 De aansprakelijkheid van H&D, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering.


18-5 Indien de verzekeraar in enig geval niet lot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde.


18.6 H&D is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien H&D is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


18-7 H&D is nimmer gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van H&D. 18-8 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens H&D in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar naar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan H&D te zijn gemeld.


Artikel 19 Overmacht.

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen. belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in bet land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar H&D of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van H&D, ex- en importverboden. gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van H&D, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor H&D overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook gemaand kan doen gelden.


19-2 H&D is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheeI te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten. respectievelijk te wijzigen. totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20-1 Zolang H&D geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen nier betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade. kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen. eigendom van H&D.


20-2 H&D heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen. indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.


20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal H&D ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren. zulks te zijner keuze.


21-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang. zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te konten. H&D heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht zulks er zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillisement wordt verklaard. surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Scheldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. c. De andere partij komt te overlijden. onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.


21-3 H&D is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door H&D reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van H&D op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 22 Betaling.

22-1 Betalingen. ook die in termijnen. dienen te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


22-2 Een kredietbeperkingstoeslag die is overeengekomen kan in mindering worden gebracht indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de nota het verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.


22-3 H&D heeft te allen tijde het recht om vooruitbetaling te verlangen alvorens H&D zijn verplichtingen nakomt.


22-4 Klachten of bezwaren over de fac(tu)r(en) dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk hij H&D te werden ingediend.


22-5 Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen heeft H&D het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


22-6 H&D is gerechtigd indien de betaling van hel verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen. aan de opdrachtgever een rente ad. 1.50% per maand te bereken.. gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.


22-7 H&D is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten., zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk 11, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor I juli 2023 in verzuim verkeert. Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar na I juli 2023 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven in het geval het een vordering op oen consument betreft. Indien sprake Is van een vordering op een bedrijf is H&D gerechtigd 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van €75,00 en een maximum van €7.500,00.


Artikel 23 Toepasselijk recht.

23-1 Op alle door H&D gesloten overeenkomsten en of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en, of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 24 Geschillen.

24-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van H&D, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


24-2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage overeenkomen.


Artikel 25 Wijziging van de voorwaarden.

H&D is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. H&D zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

3m logo
ansell logo
atg logo
bessey logo
beta logo
bollé logo
bull flex logo
cerva logo
contimac logo
chemdefend logo
diversey logo
dreumex logo
dräger logo
dupont logo
eaton logo
esab logo
fluke logo
gardena logo
gedore logo
gloria logo
grisport logo
havep logo
hikoki logo
honeywell logo
hylomar logo
kimberly-clark logo
klingspor logo
knipex logo
lufkin logo
makita logo
martor logo
metabo logo
mitutoyo logo
moldex logo
molykote logo
motip logo
nilfisk logo
olfa logo
oxxa logo
pb swiss tools logo
sixton logo
skf logo
starmix logo
tesa logo
tyrolit logo
uvex logo
vikan logo
wd-40 logo
Veilig betalen met